Close

Panki Block Villages & Panchayats

S.No. Name of Panchayat No. of village under Panchayat
1 Sagalim 2
2 Hurlaung 6
3 Asehar 2
4 Hotai 7
5 Konwai 1
6 Pakariya 8
7 Tetarai 11
8 Madan 7
9 Sakeldipa 14
10 Karar 5
11 Nawdiha mangalpur 9
12 Nuru 5
13 Panki East 1
14 Panki West 6
15 Dandarkala 5
16 Dhub 6
17 Ambabar 13
18 Loharsi 6
19 Kekargrah 13
20 Sudi 7
21 Ratanpur 7
22 Pagar Khurd 10
23 Nawdiha 10
24 Kelhawa 8
25 Tal 19