Close

Haidernagar Block Villages & Panchayats

S.No. Name of Panchayat No. of village under Panchayat
1 Parta 4
2 Khargada 3
3 Choukadi 3
4 Haidernagar East 3
5 Haidernagar West 7
6 Babhandi 9
7 Bardanda 9
8 Mokhar Kala 5
9 Imam Nagar Barewa 4
10 Sadeya 3
11 Bilashpur 5
12 Kukhi 3